svacCMd AaT- Ak^DmaI, maMgaLvaoZa

svacCMd AaT- Ak^DmaI, maMgaLvaoZa hI saMsqaapakx AQyaXa Aimata sauBaaYa BaaorkxDo yaaMnaI tyaaMcyaa sahkxarI sadsyaaMcyaa sahkxayaa-nao saur} koxlaolaI Aaho. yaa saMsqaocyaa maaQyamaataUna maMgaLvaoZa Sahr va taalau@yaataIla ivaVaqyaa-Mcyaa saupta kxlaagauNaaMnaa vaava imaLavaa mhNaUna ica~akxlaa, hstakxlaa, AXarlaoKana, raMgaaoLI yaasaarKyaa Anaokx kxlaaMcao pa`iSaXaNa vaga- Gaotalao jaata Aahota va sahBaagaI maulaaMcyaa kxlaakuxsaraMcao pa`dSa-na Barivalao jaatao.

 

tasaoca maMgaLvaoZa SahrataIla gaNaoSa maMidr va damaajaI maMidr yaoqao pa`tyaokx saMkxYTI va ekxadSaIlaa saovaaBaava vaRtaInao raMgaaoLI kxaZlaI jaatao. yaa maaQyamaataUna raMgaaoLI kxlaocaa pa`caar va pa`saar AivartapaNao caalaU Aaho.