Aimata sauBaaYa BaaorkxDo

(janma 14 Aa^gasT, 1987, maMgaLvaoZa) iSaXaNa : B.A. D.Ed. B.Ed.

vyavasaaya : pa`aqaimakx iSaXak  (ija. pa. pa`aqaimakx SaaLa, saaoD\DI, taa. maMgaLvaoZa, ija. saaolaapaUr)

pa`kxaiSata paustakx : kxsao Asaavao sauMdr AXar ? yaa hstailaiKata paustakxacyaa caar AavaRtaI pa`kxaiSata.

saMga`h : sauMdr AXar AsaNaar\yaa Anaokx vya>xIMcyaa hstaaXarataIla pa~aaMcaa saMga`h kxr}na pa~amaO~aIcaI jaaopaasanaa

CMd : paoMiTMga, raMgaaoLI, AXarlaoKana, fxlakxlaoKana, maoMhdI, qamaa-kxaola iDJaa[-na, fxaoTaoga`afxI

{llaoKanaIya kxama