svacCMd AaT- Ak^DmaI

GaDamaaoDI

Aimata sauBaaYa BaaorkxDo

  • ksao Asaavao sauMdr AXar ? ksao Asaavao Sauw AXar? caaOqaI AavaRttaI

  • saulaoKak : Aimata BaaorkDo
  • ikMmata: 80
  • AXar sauMdr krNyaasaazI ivad\yaaqaI- ,iSaXak va paalak yaa savaa-naa {payaaogaI paDNaaro ho paustak Aaho. SauwlaoKanaacao inayama , k^xilaga`afI,hstaaXar saMga`h ASaa pairpaUNa- gaaoYTInaI saMpanna Asao paustak Aaho

  • maaJaI SaaLa maaJaa fxLa

  • pa`qama AavaRttaI
  • saulaoKak : Aimata sauBaaYa `BaaorkDo
  • ikMmata: 80
  • sauMdr flak laoKana krNyaasaazI Asao paustak flak laoKanaacyaa fxaoTaosaihta